4.450.260 - ESAB IPB-300L Chromed Stem 3-6mm

4.450.260 - ESAB IPB-300L Chromed Stem 3-6mm


£15.00